Home About us Our service Webboard Contact Us
สาธารณรัฐสโลวัก

  
เพลงชาติ  :  
Nad Tatrou sa blýska ("สายฟ้าเหนือเขาทาทราส")

   
  ข้อมูลทั่วไป: 
ที่ตั้ง : อยู่ตอนกลางของทวีปยุโรป ไม่มีพื้นที่ติดต่อกับทะเล
ทิศเหนือติดกับโปแลนด์ ทิศใต้ติดกับฮังการี ทิศตะวันออกติดกับยูเครน และทิศตะวันตกติดกับสาธารณรัฐเช็ก และออสเตรีย
พื้นที่  : ๔๙,๐๓๕ ตารางกิโลเมตร
เมืองหลวง : กรุงบราติสลาวา (Bratislava) 
ประชากร  : ๕.๔ ล้านคน (สโลวัก ร้อยละ ๘๕.๘ ฮังกาเรียน ร้อยละ ๙.๗ เช็ก ร้อยละ ๐.๘ และอื่นๆ)   ภูมิอากาศ : อากาศเย็นในหน้าร้อน และช่วงหน้าหนาวค่อนข้างหนาว มีหมอกและอากาศชื้น
ภาษาราชการ : สโลวัก ร้อยละ ๘๓.๙ ฮังกาเรียน ร้อยละ ๑๐.๗ ศาสนาคริสต์ (โรมันคาทอลิก ร้อยละ ๖๐.๓ โปรเตสแตนต์ ร้อยละ ๘.๔ และ ออร์โธดอกซ์ ร้อยละ ๔.๑) 
หน่วยเงินตรา : โครูนา (Koruna) 
อัตราแลกเปลี่ยน :  ๒๙.๑๓ โครูนาเท่ากับประมาณ ๑ ดอลลาร์สหรัฐ (เดือนมีนาคม ๒๕๕๐)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ : ๔๖.๙ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี ๒๕๔๙)
รายได้ประชาชาติต่อหัว  : ๑๕,๗๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ (ปี ๒๕๔๙)
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ : ร้อยละ ๗.๕ (ปี ๒๕๔๙)
ระบอบการปกครอง : ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยเป็นระบบสภาเดียว 
มีสมาชิก ๑๕๐ ที่นั่ง รัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบันประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๖ โดยมีประธานาธิบดี ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงเป็นประมุข มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๕ ปี ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน คือนาย Ivan Gasparovic นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลมาจากการเลือกตั้งทั่วไป มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี นายกรัฐมนตรีปัจจุบัน คือนาย Robert Fico
  การแบ่งเขตการปกครอง : สโลวาเกียแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 แคว้น (Regions - kraje) แต่ละแคว้นมีชื่อเรียกตามเมืองหลักของแคว้นนั้น โดยมีอำนาจในการปกครองตนเองมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545)
 

เขตการปกครองของสโลวาเกีย
1.    แคว้นบราติสลาวา (บราติสลาวา) 
2.    แคว้นเทอร์นาวา (เทอร์นาวา) 
3.    แคว้นเทรนชีน (เทรนชีน) 
4.    แคว้นนีตรา (นีตรา) 
5.    แคว้นชีลีนา (ชีลีนา) 
6.    แคว้นบันสกาบิสตรีตซา (บันสกาบิสตรีตซา) 
7.    แคว้นเพรชอฟ (เพรชอฟ) 
8.    แคว้นคอชีตเซ (คอชีตเซ) 
แคว้นต่าง ๆ แบ่งย่อยออกเป็น เขต (districts - okresy) ปัจจุบัน ในสโลวาเกียมี 79 เขต

   
  ภูมิศาสตร์ : ที่ตั้ง อยู่ตอนกลางของทวีปยุโรป ไม่มีพื้นที่ติดต่อกับทะเล ทิศเหนือติดกับโปแลนด์ ทิศใต้ติดกับฮังการี ทิศตะวันออกติดกับยูเครน และทิศตะวันตกติดกับสาธารณรัฐเช็ก และออสเตรีย พื้นที่ 49,035 ตารางกิโลเมตร เมืองหลวง กรุงบราติสลาวา (Bratislava) ภูมิอากาศ อากาศเย็นในหน้าร้อน และช่วงหน้าหนาวค่อนข้างหนาว มีหมอกและอากาศชื้น

   
  เศรษฐกิจ : ของสโลวาเกียเริ่มมีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงขึ้นภายหลังจากที่รัฐบาลของนาย Mikulas Dzurinda ได้เข้ามาบริหารประเทศในปี 2541 โดยนโยบายหลักของรัฐบาลคือการปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจแบบรวมศูนย์ไปสู่ระบบเศรษฐกิจการตลาด การสร้างเสถียรภาพ และการปฏิรูปโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจมหภาค ตลอดจนดำเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจและระบบธนาคาร ซึ่งส่งผลให้สภาวะทางเศรษฐกิจของสโลวักมีความมั่นคงและการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น สโลวาเกียเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ (Foreign Direct Investment) ที่สูงมากเนื่องจากนโยบายรัฐบาลที่เอื้ออำนวยการลงทุนจากต่างชาติ (ธนาคารส่วนใหญ่ในประเทศเป็นของคนต่างชาติ) ศักยภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่สูง เนื่องจากในสมัยสังคมนิยมถูกกำหนดให้เป็นศูนย์อุตสาหกรรมเพื่อผลิตสินค้าจักรกล อุปกรณ์โดยเฉพาะอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ นอกจากนี้สโลวาเกียยังมีข้อได้เปรียบเรื่องค่าแรงที่ถูก และแรงงานมีการศึกษา มีระบบโครงสร้างภาษีที่เอื้ออำนวยต่อนักลงทุน ปัจจุบันมีบริษัทต่างชาติ อาทิ U.S. Steel, Volkswagen, Siemens, Plastic Omnium Matsushita, Deutsche Telecom และ Sony เข้าไปลงทุนในสโลวาเกีย นอกจากนี้ สโลวาเกียยังเป็นฐานการผลิตสินค้าราคาถูกสำหรับประเทศในสหภาพยุโรปอีกด้วย
ภายหลังจากที่นาย Robert Fico เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อปี 2549 มีนโยบายที่เน้นความเป็นชาตินิยมและการปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมให้แข็งแกร่งขึ้น ซึ่งน่าจะส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจลดน้อยลงกว่า 2-3 ปีก่อน โดยมีการคาดการณ์กันว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจน่าจะอยู่ในระดับร้อยละ 6.5-7 ในปี 2550
   
  อาหาร Slovak : มีอะไรในโลกเช่นกันอาหาร Slovak เป็น แต่การมีอาหารสโลวาเกียเฉพาะที่ให้ตัวไป Slovak อาหารและคุณมักจะพบในสโลวาเกียหรือเฉพาะในสโลวาเกียกว่าในส่วนอื่น ๆ ของโลก  อาหาร Slovak ได้รับอิทธิพลจากอาหารแบบดั้งเดิมประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะฮังการีและออสเตรียและแตกต่างจากพื้นที่ในพื้นที่  มันเชี่ยวชาญในอาหารตามหลักในหมูไก่กะหล่ำปลีแป้งมันฝรั่งวัวและแกะชีสหัวหอมและกระเทียม  แต่ข้าวไม่ปลูกในสโลวาเกียจะนำเข้าและใช้ในครัวเรือนและร้านอาหาร Slovak  ถั่ว, ข้าวโพด, ถั่ว, ผักชีฝรั่ง, แครอทและผักอื่น ๆ ที่ใช้ในอาหารโดยเฉพาะในสโลวาเกียซุป Slovak  ผลไม้เช่นแอปเปิ้ล, แพร์, พลัม, แอปริค็อต, ลูกพีช, เชอร์รี่, มักจะใช้ด้านข้าง  หมูเนื้อและไก่เป็นเนื้อนิยมใช้ในสโลวาเกียอาหาร  Wild เนื้อสัตว์โดยเฉพาะกระต่ายและเนื้อกวาง, ใช้ในร้านอาหารและคุณสามารถค้นหาได้ในครัวเรือน Slovak บาง  แกะเป็ดหรือห่านน้อยที่นิยมในอาหาร Slovak แต่คุณสามารถหาร้านอาหารที่เสนอ feasts ห่าน (hody husacie)  Slovensky Grob เป็นหนึ่งในร้านอาหารมีชื่อเสียงที่สุดเสนอ feasts ห่าน  ขนมปังเป็นอาหารที่ชื่นชอบสโลวาเกีย  Slovak หลายคนกินขนมปังสำหรับอาหารเช้าอาหารกลางวันกับซุปและหลายครั้งด้วยสำหรับอาหารค่ำ 

   
 

นิสัยการรับประทานอาหารในสโลวาเกีย : Gulash Soup ซุป Gulash  Skalicky Trdelnik Trdelnik Skalicky  Slanina, Klobasa Slanina, Klobasa  Bryndzove Halusky Halusky Bryndzove Most Slovak people have breakfast very early and eat different types of Slovak bread with butter, ham, cheese, salami, eggs, vegetables, sausages, jam or honey. ที่สุดคน Slovak มีอาหารเช้าและกินเร็วมากชนิดของขนมปัง Slovak กับเนย, แฮม, ชีส, ซาลามี่, ไข่, ผัก, ไส้กรอกแยมหรือน้ำผึ้ง Some people prefer corn flakes or other cereals or yoghurt. บางคนชอบ flakes ข้าวโพดหรือธัญพืชอื่น ๆ หรือโยเกิร์ต The main meal of the day is lunch, eaten around noon. อาหารหลักของวันเป็นอาหารกลางวันรับประทานประมาณเที่ยง Many restaurants in Slovakia offer daily menu where you can choose from of a couple of dishes served usually from 11.00 till 2.30 pm. ร้านอาหารหลายแห่งในสโลวาเกียมีเมนูประจำวันซึ่งคุณสามารถเลือกจากคู่อาหารบริการปกติจาก 11.00 ถึง 02:30 Typical Slovak lunch consist of soup and main meal. อาหารกลางวัน Slovak ทั่วไปประกอบด้วยซุปและอาหารหลัก Main meal is typically either meat, pasta or a sweet dish. อาหารหลักเป็นปกติเนื้อทั้ง, พาสต้าหรืออาหารหวาน


   
โปรแกรมท่องเที่ยวและราคาติดต่อได้ที่บริษัท
 Real Europe Tours
397 ลาดพร้าว 80/21 เขต วังทองหลาง, กรุงเทพฯ  10310
โทร +662 539-0716   แฟกซ์  +662 932 6780
www.realeuropetours.com
info@realeuropetours.com
 
   
   

 Weather

Eurostar

VISA

webmail
  Copyright 2005-2010 All rights reserved.
view